Měření hluku z pozemní dopravy

Automobilové, tramvajové a železniční

Room

Měření hluku z dopravy v chráněném venkovním prostoru staveb

Provádíme hlavně 24hodinová měření, v některých případech i kratší (včetně ověření dopravní zátěže komunikací).

Měření hluku z dopravy v chráněném vnitřním prostoru staveb

Opět ve výše uvedeném rozsahu.

Určení reálné zvukové izolace obvodového pláště

Současná měření v chráněném vnitřním a chráněném venkovním prostoru stavby.

Posouzení hlukových poměrů před a po rekonstrukci pozemních komunikací

Měření u všech druhů silnic, včetně provozu tramvajových a železničních tratí.

Jsme vybaveni větším počtem zvukoměrných souprav od firem NORSONIC a TESTO. Dokážeme tak provádět měření hluku z dopravy současně ve větším počtu referenčních bodů. To je výhodné jak při měřeních, která jsou potřebná pro zpracování komplexních akustických studií, tak při měřeních v průběhu zkušebního provozu v okolí záměrů (před vydáním kolaudačního rozhodnutí).

Všechny používané zvukoměrné soupravy jsou pravidelně ověřovány (kalibrovány) na příslušném akreditovaném pracovišti Českého metrologického institutu (ČMI).

Měření hluku z provozu různých stacionárních zdrojů technologického charakteru

Vzduchotechnika, klimatizace, kotelny a VS, tepelná čerpadla, trafostanice, výtahy, garážová vrata, NZ, atd.

Room

Provádíme měření hluku z provozu akusticky činných zdrojů technologického charakteru:

V chráněném venkovním prostoru (staveb).

V chráněném vnitřním prostoru – v objektech různého charakteru.

Autorizované měření hluku (hladin akustického tlaku) zahrnuje:

Frekvenční analýzy hladin (pro zjištění výskytu tónové složky ve spektru hluku).

Porovnání stanovených výsledných hodnot (po korekci vlivu hlukového pozadí a korekci pro zjištění DZP) s odpovídajícími a aktuálně platnými hygienickými limity.

Vypracování příslušných autorizovaných protokolů z provedených měření.

V případě nevyhovujícího stavu nabídneme návrh na omezení vlivu hluku daného stacionárního zdroje.

Měření hluku z provozoven různého druhu

Průmyslové závody, výrobní a zemědělské areály, objekty prodejního a skladového charakteru, restaurace a další prostory pro komerční využití, atd. – vliv na chráněné objekty (obytného, zdravotnického a školského charakteru)

Room

Měření hluku z provozu akusticky činných zdrojů technologického charakteru

V chráněném venkovním prostoru (staveb).

V chráněném vnitřním prostoru staveb.

Měření hluku z provozu akusticky činných zdrojů v chráněném vnitřním prostoru

Měření hluku jsou ve většině případů prováděna ke kolaudacím příslušných technologických zařízení nebo celých provozoven, pro účely získání stavebního povolení nebo na základě stížností.

Pokud je zjištěna nevyhovující hluková zátěž, jsme schopni dále identifikovat zdroje či příčinu zvýšené emise hluku a následně zpracovat návrh potřebných protihlukových úprav a opatření.

Měření hluku dalších zdrojů

Hluk ze stavebních činností

Room

Provádíme měření hluku ze stavební činnosti. Tím bývá hluk vznikající při:

rekonstrukci a výstavbě komunikací,

rekonstrukci tramvajových a železničních tratí,

rekonstrukci stávajících objektů,

výstavbě nových budov a celých komplexů a areálů.

Tato měření mohou být krátkodobá (v řádu několika hodin - většinou na základě stížností) nebo je provádíme formou déletrvajícího monitoringu (na základě požadavku zástupců příslušného orgánu hygienické služby či stavebního úřadu). V případě potřeby navrhneme potřebné úpravy a opatření na omezení vlivu hluku.

Měření hluku na pracovištích

Podle autorizačního setu G7

Room

Provádíme měření hluku na pracovištích. U nově vybudovaných závodů a provozoven hlavně pro účely kategorizace pracovišť na základě požadavků ze stanovisek hygienických stanic nebo pro ověření reálně dosaženého stavu hlukové zátěže sluchových orgánů pracovníků ve stávajících závodech a provozovnách (v souladu s požadavky na zajištění bezpečnosti práce).

Při všech měřeních provádíme kromě ověření hladin akustického tlaku (korigovaných váhovými filtry A a C) také frekvenční analýzu hladin z důvodu ověření výskytu nízkofrekvenčního či vysokofrekvenčního hluku.

Měření hluku na vybraných pracovištích ve většině případů provádíme metodou ověření jednotlivých činností, při nichž dochází ke vzniku zvýšené emise hluku. Vždy provádíme větší počet opakovaných náměrů pro každý provozní stav. Následně jsou vypočteny hodnoty hlukové zátěže sluchových orgánů příslušných pracovníků v průběhu celé pracovní směny.

Na pracovištích, která jsou nejvíce vystavena hluku, provádíme měření během celé pracovní směny (včetně zpracování podrobných časových snímků expozice vybraných pracovníků hlukem).

Stanovené výsledné hodnoty následně porovnáme s odpovídajícími aktuálně platnými hygienickými expozičními limity. V rámci protokolů uvádíme případný návrh potřebných úprav a opatření na omezení vlivu hluku na posuzované pracovníky včetně doporučení na výběr vhodných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) na omezení hlukové zátěže jejich sluchových orgánů.

Měření doby dozvuku

Podle autorizačního setu G4

Room

Provádíme autorizovaná měření doby dozvuku ve školách, sálech či dalších společenských a veřejných prostorech. Pro tato měření a následné akustické výpočty naše firma získala autorizaci dle zákona č. 258/2000 Sb. (měření doby dozvuku – zjišťování zvukové pohltivosti prostoru).

Doba dozvuku je často ověřovanou veličinou v rámci prostorové akustiky, jejíž změření poskytuje objektivní informaci o skutečně dosažené kvalitě akustiky posuzovaného prostoru. Dosažení optimální doby dozvuku je důležité z hlediska srozumitelnosti řeči a akustické pohody. K tomu je většinou potřeba vybavit vnitřní povrchy prostoru zvukopohltivými obklady.

Provádíme autorizovaná měření doby dozvuku a následně porovnáváme skutečně naměřené hodnoty (resp. hodnoty dále vypočtené s ohledem na výhledově uvažované zařízení a zařízení posuzovaných prostorů a jejich obsazení osobami) s požadavky platné ČSN 73 0527.

Měření doby dozvuku jsou v souladu s ČSN EN ISO 3382-2 prováděna s tzv. inženýrskou metodou přesnosti měření.

Zpracované autorizované protokoly slouží jako podklad pro kolaudaci posuzovaných prostorů (týká se hlavně učeben ve školských budovách) nebo je využijete pro případný návrh potřebných akustických úprav (zvukopohltivých obkladů).

Vzduchová neprůzvučnost a kročejová neprůzvučnost

Jsou dvěma základními typy zvukových izolací stavebních konstrukcí. Jejich změřené stavební hodnoty musí podle zákona splňovat požadavky dané ČSN 73 0532.

Room

Část pracovníků firmy KONTRAHLUK je absolventy Fakulty stavební ČVUT v Praze. Proto jsou zvukové izolace naší zvláštní specializací.

Provádíme měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stavebních dělicích konstrukcí mezi prostory různých charakterů u všech objektů, na které jsou kladeny normové požadavky. Těmito objekty jsou:

bytové a rodinné domy (vč. rekonstruovaných),

hotely a ubytovny,

nemocnice a zdravotní zařízení,

školy a vzdělávací instituce,

administrativní a víceúčelové budovy, úřady a firmy.

V rámci měření se sledují dělicí konstrukce stěn, příček a stropů. Při přenosu kročejového zvuku může docházet i k přenosu zvuku horizontálním směrem (přenos ze schodišťového prostoru nebo domovní chodby) či k vertikálnímu přenosu zvuku směrem nahoru (přenos z prostorů společného parkingu nebo běžně z komerčních prostorů – restaurace, prodejny a další provozovny).

Umělým zdrojem zvuku při měření vzduchové neprůzvučnosti je všesměrový zdroj ve tvaru dodecahedronu. Pro měření přenosu kročejového zvuku používáme normalizované klepací zařízení. Naše společnost používá zdroje od firmy CESVA.

Při měření zvukových izolací je zapotřebí měřit také dobu dozvuku přijímací (chráněné) místnosti, která se následně použije ke korigování (tzv. normování) výsledné hodnoty zvukové izolace. Dobu dozvuku lze změřit dvěma způsoby. Prvním je metoda přerušovaného šumu, která využívá výše popsaný zdroj ve tvaru dodecahedronu, druhou je pak metoda integrované impulzní odezvy, při níž je použita startovací pistole.

Měření zvukových izolací slouží jako podklad pro kolaudaci, udělení stavebního povolení či uplatnění stížnosti. U provozoven bývá častou stížností uživatelů sousedních prostorů nejen samotný hluk z užívání provozovny, ale i posuny židlí či stolů, resp. pohyb (kroky a dupání) zákazníků.

Při zjištění nevyhovujícího stavu zvukové izolace příslušné stavební konstrukce jsme schopni na základě našich dlouholetých zkušeností identifikovat příčinu většiny vzniklých problémů a následně doporučit potřebné úpravy či opatření na jejich omezení.

Kontakt

KONTRAHLUK, s.r.o.

Thákurova 676/3

160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ: 28538234

DIČ: CZ28538234

loading